Regulamin serwisu singleparents.pl

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu internetowego umieszczonego w witrynie internetowej pod adresem singleparents.pl prowadzony jest przez Marketing Match Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Rakowiecka 41/13, 02-521 Warszawa, NIP: 5213709802 zwany „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

 • korzystając z adresu poczty elektronicznej – kontakt@marketingmatch.pl,
 • pisemnie na adres: ul. Rakowiecka 41/13, 02-521 Warszawa.

§ 1 Postanowienia ogólne​

 1. Usługodawca w ramach Portalu realizuje drogą elektroniczną jedynie funkcję informacyjną w celu popularyzacji wiedzy dotyczącej tematyki zdrowotnej.
 2. Treści umieszczane w ramach bloga na stronie singleparents.pl mają charakter wyłącznie edukacyjny i choć zostały przygotowane z dbałością o poprawność merytoryczną to w żadnym razie nie mogą one zastępować fachowej diagnozy lekarskiej lub opinii specjalisty z dowolnej innej dziedziny. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność prezentowanych tu treści. Korzystanie z treści serwisu odbywa się wyłącznie na własne ryzyko użytkownika. Usługodawca zachęca do kontaktu z lekarzem we wszystkich sprawach związanych ze zdrowiem.
 3. Przez sam fakt korzystania ze strony internetowej i interakcji z jej treścią nie dochodzi do skutku żaden stosunek prawny między użytkownikiem i Usługodawcą.

§ 2 Warunki techniczne korzystania z serwisu​

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług Serwisu: a) podłączenie do Internetu, b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka, c) aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej, d) włączona obsługa Cookies i Java Script f) program do odczytu plików formatu PDF.
 2. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg interakcji z serwisem.
 3. Mimo zachowania zasad najwyższej staranności, nie można wykluczyć istnienia wirusów komputerowych w witrynie Serwisu. Obowiązkiem Usługobiorcy jest zabezpieczyć swój komputer przed wirusami i ich działaniem.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, w szczególności co do zamieszczania komentarzy pod treściami publikacyjnymi ze strony Serwisu, tj. zakazuje się zawierania wulgaryzmów, treści obrażających Serwis lub inne osoby komentujące, albo dyskryminujących np. grupę społeczną, etniczną lub wyznaniową, treści o charakterze reklamy, np. link do strony z produktami leczniczymi.

§ 3 Zakres usług​

 1. Serwis oferuje bezpłatną możliwość przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców (osób odwiedzających Serwis) treści zamieszczonych w witrynie Serwisu. Informacje tak zamieszczone nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 4 Prawa i obowiązki stron​

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych.
 3. Korzystając z Serwisu Usługobiorcy obowiązani są postępować zgodnie z prawem oraz zasadami współżycia społecznego.
 4. Zabronione jest pobieranie zawartości udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części. Wszystkie treści są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego.

§ 5 Reklamacje​

 1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.
 2. Reklamacje związane z działanie strony internetowej lub innymi dotyczącymi aspektami Serwisu może składać pisemnie na adres siedziby Serwisu lub na adres e-mail.
 3. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Usługobiorcy; oraz danych kontaktowych składającego reklamację.
 4. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Serwis następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 5. Usługobiorca będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Powyższe prawo nie przysługuje Przedsiębiorcy o prawach konsumenta.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Autor zastrzega możliwość wprowadzania zmian w powyższym. W przypadku zmiany Regulaminu zostanie on umieszczony na stronie wraz z poinformowaniem Usługobiorców o udostępnieniu zmienionej wersji. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie