Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Studio Mia („Wydawca”) wydawca i administrator serwisu SingleParents.pl („Serwis”) przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Serwisu oraz bezpieczeństwa przetwarzania i wykorzystywania ich danych osobowych.

§1 Rejestracja w Serwisie

1. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna.

2. W celu pełnego dostępu do treści i funkcjonalności oferowanych przez Serwis, w tym do korzystania z forum dyskusyjnego, dostępu do treści premium Serwisu oraz do korzystania z innych usług świadczonych drogą elektroniczną na stronach internetowych Serwisu, konieczna jest rejestracja.

3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. W formularzu rejestracyjnym należy podać dane osobowe, takie jak: płeć, adres e-mail użytkownika, a także wykorzystywane przez niego login i hasło, niezbędne do autoryzacji (logowania) i korzystania z pełnego dostępu do Serwisu. Formularz rejestracyjny zawiera również inne pozycje, których wypełnienie przez użytkownika jest dobrowolne.

§2 Dane osobowe użytkowników Serwisu

1. Gromadzenie danych osobowych
Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych, jak również inne dane zgromadzone automatycznie przetwarzane są z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) („ustawa o ochronie danych osobowych”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).

Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu jego danych osobowych oraz prawo do ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Dane zgromadzone automatycznie nie mogą być zmodyfikowane ani też usunięte.

2. Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Wydawca. Jako administrator danych osobowych zebranych poprzez strony internetowe Serwisu Wydawca jest uprawniony na mocy art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych do powierzenia tych danych, w drodze umowy, innym podmiotom.
Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez Spółkę wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Serwisu i w celach wskazanych w formularzu rejestracyjnym.
Dane osobowe użytkowników Serwisu mogą być przetwarzane, za ich zgodą, w prawnie usprawiedliwionych celach Spółki, w tym w celu wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowania produktów, badania rynku i opinii publicznej.

3. Gromadzenie i przekazywanie informacji pozyskiwanych automatycznie
Wydawca gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników wchodzących na strony internetowe Serwisu oraz korzystających z usług świadczonych w ramach Serwisu.
Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

4. Przekazywanie informacji o użytkownikach Serwisu
Wydawca nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych użytkownika Serwisu innym osobom lub instytucjom bez zgody użytkownika.
Przetwarzane przez Wydawcę dane osobowe użytkownika Serwisu mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

§3 Polityka w zakresie plików „cookies”

1. Stosowanie „cookies”
Wydawca stosuje mechanizm plików cookies. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Serwisu, a stosowany jest jedynie w celu dostarczania Wydawcy danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich ze stron internetowych Serwisu.

2. Wyłączenie mechanizmu cookies przez użytkownika
Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu w jego komputerze plików cookies i w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania plików cookies, co może utrudnić w korzystaniu z części funkcji Serwisu.

3. Wyłączenie odpowiedzialności w zakresie mechanizmu cookies
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie mechanizmu cookies na innych niż strony Serwisu stronach internetowych dostępnych dla użytkowników za pośrednictwem linków umieszczonych na stronach Serwisu.

§4 Zmiany w polityce prywatności

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronach internetowych Serwisu.

§5 Kontakt

Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy Serwisu mogą zgłaszać poprzez e-mail: kontakt@singleparents.pl