Zgodnie ze znowelizowaną w 2013 roku przez Sejm Ustawą z 7 września 1991 roku o systemie oświaty edukacja przedszkolna jest dotowana z budżetu państwa. Ma to na celu objęcie edukacją przedszkolną jak największej liczby dzieci oraz wsparcie rodzin wielodzietnych w celu wyrównania szans edukacyjnych.

W ramach tej ustawy każde dziecko ma prawo do bezpłatnej opieki przedszkolnej (zazwyczaj są to godziny ranne, od otwarcia przedszkola). Opłata za każdą dodatkową godzinę wynosi 1 zł.

Rodzicom dzieci niepełnosprawnych lub z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje całkowite zwolnienie z opłat za przedszkole.

Natomiast częściowe ulgi mogą objąć rodziny wielodzietne oraz te, których więcej niż jedno dziecko uczęszcza do tego samego przedszkola. Również rodziny, które się znalazły w trudnej sytuacji materialnej mogą się ubiegać o całkowite zwolnienie z opłat za przedszkole. Ponadto wychowankowie rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych i dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych są uprawnieni do zwolnienia z opłat za przedszkole.

Zasady całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat za przedszkole ustala rada gminy i są one różne w danych regionach. Rodzic ubiegający się o skorzystanie z ulgi musi złożyć wniosek dostępny u dyrektora przedszkola, załączając do niego oświadczenie zawierające dane niezbędne do uzyskania świadczenia.

O szczegóły pytajcie dyrekcję przedszkola, do którego uczęszczają Wasze dzieci i pamiętajcie o tym, że ta pomoc przysługuje Wam przysługuje. I warto z niej korzystać.