Zmiana kodeksu karnego z roku 2017, o której pisaliśmy w artykule Bat na alimenciarzy daje możliwość ukarania niepłacącego na swoje dzieci już przy trzymiesięcznym zadłużeniu. Nie wiąże się to już z długimi procedurami i koniecznością wykazania uporczywości niealimentacji. Wszystko co musisz zrobić, opisaliśmy poniżej – krok po kroku.

 

Kiedy można wystąpić o ukaranie za niepłacenie alimentów

 

Wystarczy, aby zaległości względem dziecka urosły do wysokości „co najmniej 3 świadczeń okresowych” – czyli najczęściej należności za 3 miesiące. I nie chodzi tu dosłownie o 3 pełne okresy bez jednej złotówce na koncie, ale o łączną wartość tego, co rodzic jest winny dziecku.

Przykład:
Jeśli rodzic zobowiązany do alimentacji, chcąc uniknąć kary, płaci kwoty cząstkowe, np. 50 zł z zasądzonych 400 zł alimentów – zaczekaj aż łączny dług urośnie do kwoty, równej trzymiesięcznej należności, czyli 1200 zł – wtedy spełnia znamiona przestępstwa z art. 209 kk.

 

Jak ukarać niepłacącego alimentów

 

Do prokuratury właściwej miejscu zamieszkania dziecka złóż zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa (wzór do pobrania u dołu artykułu). Jasno opisz sytuację – na jakiej podstawie zobowiązany powinien płacić alimenty, wraz z sygnaturą akt i kwotą miesięcznych należności. Dodaj informację o tym, jaka jest kwota zadłużenia i poprzyj wszystko załącznikami:

  •  orzeczenie sądowe lub ugodą zawartą przed sądem bądź też inna umowa zawarta pomiędzy przedstawicielem uprawnionego lub uprawnionym (jeśli dziecko jest pełnoletnie) a zobowiązanym – kserokopia
  • Zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji oraz kwocie zadłużenia – oryginał
  • Gdy posiadasz inne dokumenty potwierdzające niemożność odzyskania należności (np. wysłane dłużnikowi nakazy zapłaty itp.) możesz dodać je do wniosku
  • Jeśli przestępstwo nie alimentacji dodatkowo naraża dziecko na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych – także warto to udokumentować. Może to być dowolny dokument potwierdzający bardzo trudną sytuację życiową, np. z Ośrodka Pomocy Społecznej

Istnieje możliwość złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa także na komisariacie policji – jednak jest to dłuższa droga, a funkcjonariusze nie zawsze są poinformowani o nowych regulacjach prawnych. Dlatego najskuteczniej będzie siekierować kroki od razu do Prokuratury.

 

Kto może wystąpić o ukaranie dłużnika

 

Póki pokrzywdzone niealimentacją dziecko jest nieletnie, powinien zrobić to jego przedstawiciel – rodzic lub opiekun prawny. Po osiągnięciu pełnoletności, dziecko składa wniosek samodzielnie.

Jeśli korzystasz ze świadczeń FA lub zasiłku rodzinnego, wniosek o ukaranie powinna)złożyć jednostka, która Ci tych świadczeń udziela, tj. Ośrodek Pomocy Społecznej.

„ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a odbywa się z urzędu”

Jeśli chcesz wiedzieć, czy dana jednostka złożyła wniosek, zapytaj w miejscu, w którym składasz wniosek o świadczenia – powinni udzielić Ci takiej informacji. Jeśli jednak pracownik powie Ci, że nie ma takiego obowiązku, możesz powołać się na kpk art. 304:

§ 1. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Przepisy art. 148a zamieszczanie danych osób uczestniczących w czynności oraz art. 156a udostępnianie danych lub oryginałów dokumentów z załącznika adresowego stosuje się odpowiednio.

§ 2.Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

§ 3. Zawiadomienie o przestępstwie lub własne dane świadczące o popełnieniu takiego przestępstwa, co do którego obowiązkowe jest prowadzenie śledztwa przez prokuratora, Policja przekazuje wraz z zebranym materiałem niezwłocznie prokuratorowi.

 

Jak wygląda proces o ukaranie za niealimentację

Prokurator, po otrzymaniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 209, sprawdzi czy jest ono kompletne – czyli są dołączone niezbędne dokumenty potwierdzające popełnienie przestępstwa niealimentacji. Następnie wezwie dłużnika na przesłuchanie w charakterze podejrzanego. Dostanie on wówczas szansę na uniknięcie odpowiedzialności karnej poprzez zapłatę zaległości alimentacyjnej powstałej w nowym porządku prawnym w ciągu 30 dni.

Jeśli to zrobi – postępowanie karne zostanie umorzone. Jeśli nie– sprawa zostaje skierowana do sądu, a dłużnikowi grozi do 2 lat kary więzienia lub odbywanie jej w systemie dozoru elektronicznego – czyli możliwość pozostania w domu i kontynuowania pracy zarobkowej z elektroniczną bransoletą na nodze, co pozwoli na wypełnianie obowiązku alimentacyjnego wobec dzieci.

 

Do pobrania >> Zawiadomienie_o_podejrzeniu_popelnienia_przestepstwa

 

Źródła informacji:
materiały Ministerstwa Sprawiedliwości
– informacje ustne z biur Prokuratora w Warszawie