W naszym prawie państwowym ustawa przewiduje dwa bardzo podobne rodzaje urlopów – macierzyński i wychowawczy, który jest właśnie przedmiotem niniejszego artykułu. Najbardziej istotną różnicą pomiędzy nimi jest jednak kwestia finansowa. Podczas gdy podczas urlopu macierzyńskiego przysługuje kobiecie zasiłek, tak urlop wychowawczy jest całkowicie bezpłatny. W żadnej wersji tego wymiaru dni wolnych nie ma mowy o jakimkolwiek wynagrodzeniu, jednak istnieje inny sposób na pozyskanie z tego tytułu funduszy – dodatek finansowy przyznawany za opiekę nad dzieckiem podczas trwania tego urlopu. Ubiegać się o niego może zarówno matka jak i ojciec lub inny opiekun, którego rola uregulowana została prawnie.
Więcej szczegółów

Długość urlopu wychowawczego także równi się od ilości tygodni, jakie przyznaje się z tytuły urlopu macierzyńskiego. Podstawowy wymiar czasy stanowi tu okres 2-óch lat. Jeśli dzieci jest więcej niż jedno to czas ten wzrasta do 3 lat, a w przypadku gdy potomstwo jest niepełnosprawne wzrasta do 6 lat. W tym też czasie możliwe jest regularne pobieranie wyżej wspomnianego dodatku pieniężnego.

By otrzymać pomoc finansową trzeba spełnić jednak pewne warunki, które opisano szczegółowo w ustawie o świadczeniach rodzinnych (28.11.2003 r.), a także w Rozporządzeniu Rady Ministrów (10.08.2012 r.). Dokumenty te precyzują między innymi, jakimi dochodami rodziny trzeba się wykazać oraz ile maksymalnie może zarabiać osoba ucząca się. Maksymalna kwota dodatku to 400 zł, jeśli zaś jego przyznanie odbędzie się innego dnia niż pierwszego danego miesiąca wtedy jego wysokość liczy się w stawce dziennej w proporcjach 1/30 od całej kwoty każdego następnego dnia.

Warunki przyznania urlopu wychowawczego

By otrzymać prawo do urlopu wychowawczego, osoba dorosła musi spełnić kilka warunków. Najbardziej podstawowym jest tu wymóg, iż do tego wymiaru dni wolnych maja prawo jedynie opiekunowie prawni oraz rodzice danego dziecka. W tym wypadku należy jednak pamiętać, że oboje z dorosłych mogą wystąpić o przyznanie urlopu wychowawczego, ale tylko jedno ma prawo do dodatku wychowawczego. Wymóg leży także po stronie samego dziecka, które w chwili wystąpienia z wnioskiem nie może mieć więcej niż 4 lata. Osoba występująca o urlop powinna posiadać nie mniej niż 6-cio miesięczny staż pracy (ogółem). Urlop wychowawczy można podzielić na części jednak nie może być ich więcej niż 4, a całość musi zostać wykorzystana w maksymalnie 3 lata (o ile nie przysługuje większa ilość lat). Także osoby samotnie wychowujące potomstwo (i nie posiadające przyznanych alimentów) mają prawo do pomocy finansowej.

Dochody

Dodatek przyznawany jest również w oparciu o aktualne dochody rodziny i nie może przekroczyć kwoty 574 zł netto – dziecko również wlicza się do podziału dochodu. Jeśli potomstwo ma przyznany stopień niepełnosprawności kwota ta wzrasta do 644 zł. Są to aktualnie obowiązujące stawki, które od zeszłego roku zwiększyły się zaledwie o kilka procent. Dodatek wyklucza się jednak w przypadku, gdy:
– okres pracy przez uzyskaniem urlopu był mniejszy niż 6 miesięcy,
– podczas urlopu rodzic podejmuje się innych czynności zarobkowych, które wykluczają opiekę nad dzieckiem,
– dziecko przez co najmniej 5 dni w tyg. przebywa w placówce całodobowej opieki (wyklucza się tu tylko opiekę zdrowotną),
– osoba ubiegająca się o dodatek korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

Wniosek

By w trakcie urlopu macierzyńskiego otrzymać dodatek, należy złożyć stosowny wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w danym regionie (formularz dostępny w instytucji lub do ściągnięcia z Internetu). Poza tym należy tu dołączyć:
– zaświadczenie o udzieleniu urlopu wychowawczego,
– potwierdzenie 6 miesięcy pracy bezpośrednio przed wystąpieniem o urlop wychowawczy,
– dokument z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzający odprowadzanie składek,
– zaświadczenie lekarskie o konieczności przebywania dziecka w żłobku lub przedszkolu (kiedy dziecko jest niepełnosprawne),
– dokument o przychodach za zeszły rok z Urzędu Skarbowego.
Urzędnik ma na wydanie decyzji maksymalnie 30 dni. Wniosek zwolniony jest z dodatkowych opłat za jego złożenie.

Za warstwę merytoryczną artykułu
odpowiada Na-Urlop.eu