Jak złożyć wniosek

Możesz zrobić to standardowo –  w odpowiednim urzędzie miasta/gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce organizacyjna wyznaczonej w danej gminie (np. centrum świadczeń).

Jednak jeśli chcesz uniknąć kolejek i złożyć wniosek bez wychodzenia z domu, możesz zrobić to w całości online:

 1. Portal Emp@tia – dzięki niemu można złożyć wniosek o 500+ oraz pozostałe świadczenia – m.in. rodzinne, Fundusz Alimentacyjny i inne. Więcej o tym pisaliśmy tutaj
 2. Bankowość elektroniczna – wiele banków umożliwia złożenie wniosku przez panel bankowości elektronicznej, zarówno tej do której logujesz się w przeglądarce, jak i w aplikacjach mobilnych. To najszybsza i najprostsza droga, dużo wygodniejsza niż portal Emp@tia.
 3. Profil Zaufany oraz PUE ZUS

 

Kiedy złożyć wniosek?

Już. Wnioski na nowy okres zasiłkowy można składać od 1 sierpnia.

 

Co jeśli nie złożysz wniosku od razu?

Jeśli złożysz go do końca sierpnia, masz pewność, że dostaniesz świadczenie bez opóźnień. Jeśli złożysz wniosek we wrześniu, dostaniesz 500+ dopiero w listopadzie, ale z wyrównaniem za październik. Jeśli zrobisz to dopiero w październiku, otrzymasz pieniądze z wyrównaniem za dwa miesiące do 31 grudnia.

 

Jak policzyć dochód do świadczenia 500+ na pierwsze dziecko?

Gmina bierze pod uwagę dochody z roku kalendarzowego poprzedzającego okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. W okresie zasiłkowym 2017/2018 jest to dochód z 2016 roku.

Żeby ustalić dochody, organ przydzielający świadczenia sięgnie do Urzędu Skarbowego po Twój pit za zeszły rok. Poza tym zweryfikuje dokumenty, o których piszemy poniżej.

W zależności od okoliczności, gmina może zażądać udokumentowania innych okoliczności. Pamiętaj jednak, że większość faktów można poświadczyć poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenia fałszywych zeznań.

Ważne: W przypadku rodzin niepełnych do uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego konieczne jest, aby na dane dziecko zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica (szczegóły poniżej)

 

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku o 500+ ?

Na drugie i kolejne dzieci – wystarczy sam wniosek.

Jeśli chcesz otrzymać świadczenie na pierwsze dziecko, musisz udowodnić, że dochód w Twojej rodzinie nie przekracza 800 zł na osobę. Jeśli masz dziecko niepełnosprawne, kryterium to wzrasta do 1200 zł/osobę.

 

Dokumenty, którymi możesz potwierdzić dochody, są indywidualne i zależne od sytuacji w jakiej znajduje się rodzina. Są to najczęściej:

 • oświadczenia wnioskodawcy dokumentujące wysokość dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dotyczące członków rodziny osiągających takie dochody,
 • zaświadczenia z urzędu skarbowego zawierające dane dotyczące opodatkowania działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa, dotyczące członków rodziny osiągających takie dochody,
 • oświadczenia wnioskodawcy o przeciętnej wielkości o gospodarstwa rolnego, dotyczące członków rodziny posiadających gospodarstwo rolne,
 • inne dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej.
 • oświadczenie o wypłaceniu ulgi podatkowej na dziecko (kwota zwrotu jest wliczana do dochodu)
 • jeśli ojciec dziecka jest nieznany – zupełny odpis aktu urodzenia
 • jeśli jedno z rodziców nie żyje – akt zgonu rodzica

 

Czy alimenty lub stypendia wlicza się do dochodów branych pod uwagę przy przyznawaniu 500 zł na dziecko?

Przy ustalaniu prawa do świadczenia 500+ pierwsze dziecko, uwzględnia się otrzymywane alimenty oraz stypendia socjalne.

 

Czego nie wlicza się do dochodu?

Świadczeń rodzinnych (z wyjątkiem świadczenia rodzicielskiego), świadczeń z pomocy społecznej, świadczenia pielęgnacyjnego oraz wszelkich innych środków  których nie obejmuje definicja dochodu zawarta w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

 

Co można odliczyć od dochodu?

Alimenty świadczone na rzecz innych osób (np. dzieci z poprzedniego związku, rodziców itp.).

 

Co jeśli obecnie dochód rodziny jest mniejszy niż w 2016 roku?

Jeżeli sytuacja rodziny uległa pogorszeniu, to w przypadkach określonych w ustawie, dochodu utraconego nie uwzględnia się. Utrata dochodu ma miejsce wtedy, gdy członek rodziny nie osiąga już dochodu, ponieważ go utracił, np. w wyniku rozwiązania umowy o pracę. W takiej sytuacji, do dochodu rodziny nie wlicza się dochodu utraconego.

 

500+ dla samodzielnych rodziców

Warunkiem otrzymania świadczenia na pierwsze dziecko, poza udokumentowaniem dochodu mieszczącego się w kryterium, konieczne jest ustalenie alimentów na dziecko, chyba że z przyczyn obiektywnych, nie jest to możliwe, np.:

 • jedno z rodziców dziecka nie żyje;
 • ojciec dziecka jest nieznany;
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 • sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną
  w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Dowodem na uregulowanie sytuacji alimentacyjnej dziecka nie musi być wyrok sądu. Może to być także ugoda zawarta przed mediatorem, protokół z posiedzenia sądu zatwierdzającego ugodę zawartą przed sądem, a nawet umowa zawarta w formie aktu notarialnego, której sąd nadał klauzulę wykonalności.

 

Sprawa rozwodowa się toczy, a Ty nie masz alimentów?

Jeśli nie możesz przedstawić dokumentu potwierdzającego ustalenie alimentów w chwili składania wniosku, urzędnik powinien mimo tego przyjąć Twój wniosek. Zostanie wyznaczony termin 3 miesięcy na dostarczenie tytułu wykonawczego.

Jeśli dostarczysz tytuł wykonawczy w wyznaczonym terminie – świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało Ci od miesiąca złożenia wniosku (dostaniesz wyrównanie), o ile spełnione będą pozostałe warunki uprawniające do świadczenia – kryterium dochodowe.

Jeśli jednak w wyznaczonym terminie nie dostarczysz wymaganego dokumentu, wniosek będzie pozostawiony bez rozpatrzenia.

Ważne – jeśli sprawa jest w toku, ale sąd przyznał zabezpieczenie alimentacyjne na czas postępowania – dostarcz postanowienie sądu o zabezpieczeniu do wniosku.

 

Drugie dziecko, to znaczy które?

Świadczenie (bez kryterium dochodowego)  przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko poniżej 18 r.ż.  Jeśli wszystkie dzieci w rodzinie są niepełnoletnie – nie ma problemu z wyliczaniem prawa do świadczenia.

Kiedy  któreś z Twoich dzieci ukończy 18 lat – traci prawo do świadczenia i tym samym przestaje być liczone, jako „pierwsze” dziecko. Dlatego starając się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko, jako „pierwsze” liczone jest najstarsze z niepełnoletnich dzieci.

 

Jak liczyć dzieci w rodzinach patchworkowych? 

Do składu rodziny branego pod uwagę podczas ustalaniu prawa do świadczenia bierze się pod uwagę wszystkie dzieci mieszkające z rodzicami i pozostające na ich utrzymaniu.

Jeśli jednocześnie rodzice na mocy postanowienia sądu rodzice sprawują opiekę naprzemienną nad danym dzieckiem w porównywalnych i powtarzających się okresach, to każdy z nich ma prawo uwzględnić to dziecko w składzie rodziny i każdemu z rodziców, po spełnieniu warunków ustawowych, przysługuje świadczenie wychowawcze na to dziecko w wysokości 250 zł.

 

Co jeśli pełnoletnie dziecko pozostaje na utrzymaniu rodziców?

Nie wpływa to na jego prawo do korzystania ze świadczenia. Kończy się ono wraz z ukończeniem 18 lat.

Dorosłe dziecko do 25 roku życia może być jednak wliczane jako członek rodziny podczas liczenia dochodu, gdy rodzice starają się o świadczenie na pierwsze dziecko. Warunkiem jest jednak bycie na utrzymaniu rodziców oraz kontynuowanie przez nie nauki.

 

 Czy 500+ będzie się wliczać do kryterium dochodowego do innych świadczeń?

Świadczenie wychowawcze nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, np. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

 

Czy dziadkowie mogą wystąpić o 500+ ?

Tak, jeżeli są opiekunami prawnymi dziecka i nie są rodziną zastępczą.

Jeśli są rodziną zastępczą, przysługuje im dodatek wychowawczy w wysokości świadczenia wychowawczego – tj. w wysokości 500 zł miesięcznie.

 

Czy 500+ przysługuje na dzieci adoptowane?

Tak, na takich samych zasadach jak na dzieci biologiczne.

 

Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek pytania – zadaj je w komentarzu. Odpowiemy!

 

Do pobrania: