Osoby, które chcą pobierać świadczenie pielęgnacyjne muszą się udać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W przypadku tych, którzy ukończyli 16. rok życia orzeka się o stopniu niepełnosprawności. Natomiast dzieci do 16 roku życia zalicza się do osób niepełnosprawnych bez określania stopnia niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1200 zł miesięcznie przysługuje opiekunowi dziecka niepełnosprawnego w związku z jego rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i jest wypłacane każdemu, niezależnie od wysokości dochodów w rodzinie.

O świadczenie pielęgnacyjne może się ubiegać:

  • matka lub ojciec,
  • opiekun faktyczny dziecka,
  • osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • inne osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy nie podejmują oni lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole albo w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

W 2016 roku wysokość pielęgnacyjnego wzrośnie do 1600 zł.

Dodatkowo za osoby, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne opłacane są składki emerytalna i rentowa.

Specjalny zasiłek dla opiekuna

Specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł miesięcznie przysługuje, jeżeli dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby niepełnosprawnej, w przeliczeniu na osobę, nie przekracza 623 zł netto. Można go pobierać do 31 października 2014 r.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą, która ukończyła 16. rok życia i legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności wraz ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Prawo do tego zasiłku ustalane jest na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.

Uprawnienie do pobierania zasiłku dla opiekuna będzie jednak weryfikowane co pół roku za pomocą wywiadu środowiskowego prowadzonego przez uprawnionych pracowników socjalnych.

 

Nowa kwota zasiłku pielęgnacyjnego to 153 zł miesięcznie. Zasiłek przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku,
  • osobie niepełnosprawnej powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ale tylko, gdy niepełnosprawność powstała do ukończenia 21. roku życia,
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

 

Zasiłek pielęgnacyjny (jeśli spełniasz kryteria) może być połączony ze świadczeniem pielęgnacyjnym lub świadczeniem dla opiekuna w zależności od tego, który zasiłek zostanie przyznany. Jeśli spełniamy kryteria, możemy się starać także o świadczenia rodzinne.

 

Edyta Ćwikowska