Kiedy można wystąpić o rozwód

Uzyskanie rozwodu jest możliwe, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Co to znaczy zupełny i trwały rozkład pożycia? Jeżeli wszystkie więzy między małżonkami zostały zerwane, tzn. duchowe, fizyczne czy gospodarcze, mówimy o zupełnym rozkładzie pożycia. Gdy jednak przy zupełnym braku więzi duchowej i fizycznej występują, wywołane szczególnymi okolicznościami, więzi gospodarcze, rozkład pożycia można uznać za zupełny. Za trwałość rozkładu można przyjąć, że nie nastąpi powrót małżonków do wspólnego pożycia.

Aby sąd orzekł rozwód, zupełny i trwały rozkład pożycia musi wystąpić jednocześnie.

Pozew o rozwód

Pozew o rozwód składa się w wydziale cywilnym sądu okręgowego, odpowiedniego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Jeżeli powyższa sytuacja nie występuje wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej lub sąd miejsca zamieszkania powoda.

Należy pamiętać, że miejsce zamieszkania nie jest tym samym co adres zameldowania. Miejscem zamieszkania osoby jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Pozew o rozwód, jak każde pismo procesowe, powinien zawierać następujące elementy:

1. Miejscowość i datę.
2. Oznaczenie sądu, do którego jest składany.
3. Oznaczenie rodzaju pisma POZEW O ROZWÓD.
4. Oznaczenie stron (imię nazwisko i adres), tj. powoda – małżonka, który żąda rozwodu; pozwanego – małżonka, z którym powód chce się rozwieść.
5. Dane pełnomocnika, jeżeli jest ustanowiony w sprawie.
6. Oznaczenie żądania pozwu tj. żądanie orzeczenia rozwodu:

  • z czyjej winy (z winy jednego z małżonków, z winy obojga małżonków, bez orzekania o winie – to najszybsze i najbardziej bezbolesne rozwiązanie),
  • orzeczenie o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania nad wspólnymi małoletnimi dziećmi oraz o miejscu ich zamieszkania po rozwodzie,
  • orzeczenia o alimentach dla każdego ze wspólnych małoletnich dzieci bądź kwotę, którą zobowiązujemy się płacić z tego tytułu.

dodatkowo można wnieść o:

  • orzeczenie o alimentach na rzecz drugiego współmałżonka,
    orzeczenia o podziale wspólnego majątku – sąd dokona podziału majątku tylko wówczas, gdy przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu,
    orzeczenia o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków,
  • orzeczenia o eksmisji jednego z małżonków ze wspólnego mieszkania.

7. Imiona i nazwiska oraz adresy świadków, a także okoliczności, jakich mają dotyczyć ich zeznania – np. na okoliczność zdrady małżonka.
8. Żądanie zasądzenia od drugiej strony kosztów postępowania.
9. Uzasadnienie pozwu, w którym należy szczegółowo podać okoliczności świadczące o nastąpieniu zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego i w miarę możliwości je udokumentować. Jeżeli wnioskujemy o orzeczenie o winie, musimy zgłosić dowody na poparcie okoliczności stanowiących podstawę orzeczenia o winie, takich jak np. nadużywanie alkoholu, inne uzależnienia, przemoc, zdrada, porzucenie czy niezaspokajanie potrzeb rodziny.

Dowody w procesie o rozwód

Dowodami w sprawie są np. zeznania świadków, zdjęcia, nagrania audio i wideo, smsy, listy, a w przypadku winy małżonka również np. notatki z interwencji policji, wyrok o znęcanie się nad rodziną, obdukcje i zaświadczenia lekarskie, zaświadczenia o pobytach na izbie wytrzeźwień, listy, rachunki i wszelkie inne dokumenty, z których ma wynikać wina współmałżonka.

Gdy wnosimy o alimenty należy wykazać uzasadnione potrzeby dzieci, małżonka (wydatki bieżące, koszty nauki, leczenia itp.) i możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego do alimentów (nie tylko osiągany dochód, ale i możliwy do osiągnięcia z uwagi np. na wykształcenie), gdy wnosimy o podział majątku – wykazać majątek, który ma być przedmiotem podziału.

Należy udokumentować także inne żądania zawarte w pozwie, tj. gdy wnosimy o alimenty wykazać uzasadnione potrzeby dzieci, małżonka (wydatki bieżące, koszty nauki, leczenia itp.) i możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego do alimentów (nie tylko osiągany dochód ale i możliwy do osiągnięcia z uwagi np. na wykształcenie), gdy wnosimy o podział majątku – wykazać majątek, który ma być przedmiotem podziału.

Załączniki do pozwu o rozwód

Do pozwu należy dołączyć w oryginale aktualny odpis aktu małżeństwa i aktualne odpisy aktów urodzenia wspólnych dzieci, jeżeli te są małoletnie, dowody, które zostały wskazane w pozwie oraz dowód dokonania opłaty od pozwu.

Pozew musi zostać podpisany przez małżonka, który go składa.

Pozew o rozwód warto sporządzić w trzech egzemplarzach. Dwa z nich składa się do sądu, trzeci egzemplarz należy zachować dla siebie. Pozew można złożyć osobiście w biurze podawczym sądu albo wysłać do sądu listem poleconym. Jeżeli pozew składamy w biurze podawczym sądu, urzędnik poświadcza złożenie dokumentu na trzecim egzemplarzu.

Opłata pozwu

Opłata za pozew o rozwód wynosi 600 złotych. Opłata jest stała i niezależnie od tego, czy rozwód ma być z orzeczeniem o winie czy bez orzekania o niej. Opłaty można dokonać przelewem na rachunek sądu (dowodem dokonania opłaty będzie potwierdzenie przelewu), uiścić w kasie (dowodem dokonania opłaty będzie potwierdzenie wpłaty) albo w formie znaków opłaty sądowej, które należy nakleić na pozew.

Jeżeli powód nie jest w stanie uiścić opłaty, może złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Należy do niego dołączyć oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru, który można pobrać w sądzie lub ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dodatkowe opłaty w sprawie o rozwód trzeba ponieść w przypadku innych roszczeń:

za odpis orzeczenia – 6 zł od strony,
za orzeczenie o eksmisji małżonka – 200 zł
za orzeczenie o podziale majątku – 1000 zł, a w przypadku zgodnego projektu podziału majątku – 300 zł.

 

Dowiedz się więcej:
Jak wygląda sprawa rozwodowa?

Wzór pozwu rozwodowego
oraz innych pism procesowych pobierzesz tutaj.
.

Anna Safita
radca prawny.

.