Podejrzewasz, że dziecko może być krzywdzone? Od 13 lipca 2017 MASZ OBOWIĄZEK powiadomić o tym organy ścigania. W życie wchodzą zmiany prawne zainicjowane przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, mające chronić najmłodszych przed krzywdzeniem. Zaostrzają się także kary dla sprawców przemocy wobec dzieci.

 

– Wyższe kary za przestępstwa wobec dzieci oraz kary za brak reakcji na najcięższe przestępstwa popełniane wobec dzieci, są potrzebne tak samo, jak edukacja na szeroką skalę w tym zakresie. Nie może być tak, że prawo  przewiduje jednakową karę za kradzież telewizora i przestępstwo dokonane na dziecku, to jest niezgodne choćby ze sprawiedliwością społeczną  – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

 

Dobro dziecka to priorytet

Nowelizacja Kodeksu karnego to kontynuacja i wzmocnienie prowadzonej od kilku lat kampanii społecznej RPD „Reaguj na przemoc wobec dzieci. Masz prawo”. Od teraz, także obowiązek, nie tylko moralny i społeczny, ale także prawny.

Każdy kto posiądzie wiedzę o tym, że dziecko jest krzywdzone, musi niezwłocznie poinformować o tym organy ścigania. Jeśli tego nie zrobi, może być trafić do więzienia nawet na 3 lata.

 

Brak litości dla katów dzieci

Nowelizacja kodeksu karnego zakłada, że jeśli przestępstwo zostanie dokonane na szkodę dziecka lub osoby nieporadnej ze względu na stan zdrowia, sąd musi wymierzyć wyższą karę.

Osoba, która spowoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlegała będzie karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata

Osoba, która dokonała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i skutkiem tego czynu jest śmierć człowieka – podlega karze pozbawienia wolności od lat 5, karze 25 lat albo dożywotniego pozbawienia wolności.

Osoba znęcająca się fizycznie i psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na wiek, stan psychiczny lub stan fizyczny – sprawca podlega karze więzienia od 6 miesięcy do lat 8.

Bardziej surowo karane będzie bezprawne pozbawienie wolności osoby poniżej 15 roku życia; kara wynosi od 2 do 12 lat więzienia.

 

Kara nie ominie duchownych

Przestępstwa wobec dzieci dotyczą całości społeczeństwa – bez wyjątków ze względu na przynależność do kościoła.

Idąc za tymi zmianami Episkopat Polski zmienił wytyczne ws. reagowania na wykorzystywanie seksualne dzieci. 

– Biskupi i przełożeni zakonni mają obowiązek zgłaszania organom ścigania przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych – powiedział w rozmowie z PAP koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży KEP o. Adam Żak.