[Aktualizacja] Program Rodzina 500 plus w pigułce

16
32346

 

Program 500+ jest formą finansowej pomocy dla rodzin w postaci wypłaty comiesięcznego świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko.

Zasiłek w wysokości 500 zł na dziecko jest wypłacany na drugie i każde kolejne dziecko bez względu na dochody osiągane przez rodzinę. Rodziny z najniższymi dochodami mogą starać się również o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko. Wymagane będzie jednak spełnienie kryteriów dochodowych.

Zasiłek na pierwsze dziecko otrzymają rodziny, w których dochody w przeliczeniu na jednego członka nie przekraczają 800 zł netto. W przypadku, gdy jakiekolwiek dziecko w rodzinie jest niepełnosprawne, limit dochodów na członka rodziny zostanie automatycznie podniesiony do progu 1 200 zł netto (w przypadku niepełnosprawności dziecka niezbędne będzie zaświadczenie o orzeczeniu niepełnosprawności). Świadczenie jest wypłacane co miesiąc. Prawo do otrzymywania zasiłków uzyskuje się na rok – od 1 listopada do 31 października kolejnego roku. By uzyskać świadczenie na kolejny okres będzie trzeba złożyć dokumenty od nowa oraz wykazać prawo do świadczenia (dotyczy pierwszego dziecka).

500 zł na dziecko

We wniosku o przyznanie świadczenia wymagane są dane dotyczące osoby starającej się o zasiłek oraz wszystkich dzieci pozostających na jej utrzymaniu. W przypadku osób starających się o zasiłek również na pierwsze dziecko wymagane są dokumenty potwierdzające osiągane dochody. Poza tym mogą być wymagane inne dokumenty potwierdzające należność świadczenia.

Za funkcjonowanie programu są odpowiedzialni wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast oraz marszałkowie województw. Prawo do świadczenia przysługuje rodzicom, jednemu rodzicowi, opiekunom prawnym oraz faktycznym opiekunom dziecka. Z pomocy mogą skorzystać nie tylko obywatele Polski, ale również cudzoziemcy mieszkający na terytorium Polski oraz spełniający inne kryteria szczegółowo opisane w projekcie ustawy.

Określono też zasady postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego spożytkowania otrzymanego zasiłku. Osobie, która marnotrawi świadczenie lub wydatkuje je niezgodnie z celem może ono zostać w całości lub części zamienione na pomoc rzeczową lub w formę opłacania usług.

 

Więcej informacji programie 500+: https://www.program500plus.pl/