Najważniejsza zmiana warunków pomocy finansowej z Ośrodka Pomocy Społecznej to ta dotycząca kryterium dochodowego. Teraz dla osób starających się o zasiłek rodzinny wynosi ono 574 zł lub 664 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Należy pamiętać, iż brany pod uwagę jest dochód z poprzedniego roku kalendarzowego.
Wraz ze zmianą kryterium dochodowego wzrosła również wysokość zasiłku rodzinnego oraz kwota świadczenia i zasiłku pielęgnacyjnego.
Zasiłek stały

Zasiłek stały może być przydzielony:

  • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, która jest niezdolna do pracy lub całkowicie niezdolna do pracy, o ile dochód jej nie przekracza kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej – 542zł. Wysokość zasiłku w tym wypadku to różnica między kryterium dochodowym a faktycznym dochodem tej osoby. Maksymalna wysokość zasiłku to 529zł.
  • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego – 456zł. Tutaj, wysokość zasiłku to różnica pomiędzy kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a rzeczywistym dochodem na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały nie może być niższy niż 30zł miesięcznie.

Zasiłek stały nie przysługuje osobom, których uprawnienia nałożyły się z prawami do renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka lub utraciły prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

Zasiłek okresowy

jest przyznawany ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, a także na skutek zdarzeń losowych. Okres, na jaki zostaje przyznany, jest ustalany indywidualnie.

Minimalna kwota zasiłku okresowego wynosi 20zł miesięcznie, jednak Rada Gminy, w drodze uchwały, może tę kwotę podwyższyć.

Zasiłek okresowy przysługuje:

  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego. Kwota ustalana jest do wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem tejże osoby. Maksymalna wysokość zasiłku to 418zł miesięcznie. Nie może być jednak niższa niż 50% różnicy między kryterium a dochodem osoby.
  • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. Maksymalna kwota zasiłku to różnica pomiędzy kryterium dochodowym rodziny a jej faktycznym dochodem. Zasiłek nie może być niższy niż 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a jej dochodem.

Jeżeli osoba pobierająca zasiłek okresowy podejmie zatrudnienie, to zasiłek może być wypłacany najdłużej przez dwa miesiące od dnia podjęcia zatrudnienia, bez względu na uzyskiwany dochód.

Co ważne, w uzasadnionych przypadkach,  zasiłek jest przyznawany na zasadach zwrotu. Dotyczy to rodzin, które przekraczają kryterium dochodowe – otrzymują pomoc pod warunkiem spłaty całości lub części wypłaconej kwoty.

Zasiłki celowe

to świadczenia przyznawane na najniezbędniejsze potrzeby. Mogą być przeznaczone np. na opłaty czynszowe, żywność, leki, środki czystości, opał, odzież, niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego itp. Wysokość świadczenia jest ustalana indywidualnie.

Okres na jaki może zostać przyznany zasiłek celowy, jest zależny od okoliczności, w jakich znajduje się beneficjent.  Z tego rodzaju pomocy pieniężnej mogą       skorzystać także osoby bezdomne oraz inne, które nie mają możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych, w celu pokrycia części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłki celowe przysługują osobom lub rodzinom, których dochód jest niższy od  kryterium dochodowego osoby lub rodziny.

Specjalny zasiłek celowy

może być przyznany w uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach             przekraczających kryterium ustawowe, w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Istnieje też możliwość otrzymania świadczenia pod  warunkiem częściowej lub całkowitej spłaty kwoty zasiłku.

Wypełnienie formularzy i zebranie odpowiednich zaświadczeń jest dla wielu osób zbyt trudnym zadaniem. Pomóc może pracownik socjalny lub asystent rodziny.  Cała dokumentacja wydaje się skomplikowana tylko na pierwszy rzut oka.  Warto wybrać się osobiście do Ośrodka Pomocy Społecznej, aby uzyskać informacje i pomoc w przygotowaniu dokumentów potrzebnych do zasiłków.

 Edyta Ćwikowska