Naruszenie zasad kontaktu z dzieckiem

6
10800
W przypadku gdy osoba, u której mieszka dziecko, lub osoba która jest uprawniona do kontaktu z dzieckiem, nie realizuje obowiązków wynikających z orzeczenia sądowego albo z ugody zawartej przed mediatorem, Sąd może nakazać uiszczenie kwoty pieniężnej. Tymi osobami będą najczęściej rodzice, dziadkowie, itp..
Naruszenie zasad kontaktu z dzieckiem przez osobę, z którą dziecko mieszka

Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody, Sąd Opiekuńczy zagrozi jej nakazem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem określonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

Naruszenie zasad kontaktu z dzieckiem przez osobę uprawnioną do kontaktu z dzieckiem

Jeżeli osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem (albo osoba, której tego kontaktu zakazano), narusza obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody, Sąd Opiekuńczy zagrozi tej osobie nakazem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, za każde naruszenie obowiązku.

Zagrożenie zapłatą oznaczonej sumy pieniężnej dotyczy naruszenia tylko takich obowiązków w zakresie kontaktów z dzieckiem, które określone zostały wcześniej w orzeczeniu lub ugodzie.

 • Określenie kontakty z dzieckiem oznacza w szczególności przebywanie z dzieckiem – odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego zamieszkania i bezpośrednie porozumiewanie się – korespondencja, telefony, kontakty drogą elektroniczną.
 • Osoba, z którą mieszka dziecko, ma obowiązek współdziałania w kwestii kontaktów drugiego rodzica z dzieckiem. Ma ona umożliwić, by kontakty te mogły się odbywać w sposób niezakłócony, np. ma obowiązek przygotowania dziecka na spotkanie, wydania dziecka, poproszenia dziecka do telefonu, udostępnienie telefonu.
 • Osoba, która jest uprawniona do kontaktu z dzieckiem, ma obowiązek między innymi stawić się na spotkanie z dzieckiem, przejąć w tym czasie opiekę nad dzieckiem, a także w umówionym czasie, odprowadzić dziecko na wskazane miejsce.
Postępowanie dotyczące nienależytych kontaktów z dzieckiem jest dwuetapowe
 • W pierwszym etapie sąd zagrozi nakazem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku związanego z kontaktem z dzieckiem. Orzeczenie o zagrożeniu jest swego rodzaju przestrogą dla osoby naruszającej nałożone na nią obowiązki.
 • Drugi etap postępowania ma miejsce, kiedy do naruszenia kontaktów dochodzi w dalszym ciągu po zagrożeniu zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej. Wówczas sąd nakazuje zapłatę określonej kwoty, która jest iloczynem liczby naruszeń i kwoty orzeczonej w pierwszym etapie postępowania, lub oddala wniosek, jeżeli uzna, że nie dochodzi do naruszeń nałożonych obowiązków.

Przed wydaniem postanowienia o nakazaniu zapłaty określonej kwoty pieniężnej Sąd musi ponownie zbadać, czy do naruszeń rzeczywiście dochodzi, w jakim zakresie i w jakiej ilości. Sąd bada ponownie sytuację materialną osoby, która będzie zobowiązana do zapłaty określonej kwoty pieniężnej.

Aby ubiegać się o ukaranie osoby niewywiązującej się ze swoich obowiązków  należy złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w przedmiocie kontaktu z dzieckiem, do którego dołącza się odpis wykonalnego orzeczenia albo ugody zawartej przed Sądem lub przed mediatorem dotyczących kontaktów z dzieckiem.
Jeżeli postępowanie ma się toczyć na podstawie orzeczenia albo ugody zawartej przed sądem lub innym organem państwa obcego lub przez niego zatwierdzonej, niezbędne jest stwierdzenie wykonalności tego orzeczenia albo ugody.

Przed wydaniem postanowienia o zagrożeniu nakazania zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej i postanowienia nakazującego zapłatę, sąd wysłucha uczestników postępowania. Na postanowienia sądu wydane w sprawach dotyczących kontaktów z dzieckiem przysługują zażalenia.

Sąd umarza postępowanie, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od uprawomocnienia ostatniego postanowienia nie wpłynął kolejny wniosek w sprawach wykonywania kontaktów z dzieckiem.

Warto wiedzieć! Sąd Opiekuńczy może zagrozić nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, a następnie nakazać jej zapłatę  także w razie uzasadnionej obawy naruszenia tych obowiązków..

.

Anna Safita
radca prawny specjalizujący się
w prawie pracy i prawie podatkowym,
prywatnie mama małego Kubusia,
miłośniczka górskich wędrówek, książek i kawy.

Jeśli artykuł pomógł Ci choć trochę, proszę, podziel się nim ze znajomymi 

 • Agnieszma

  Jeśli ojciec sam wnioskował o ustalenie kontaktów,otrzymał to co chciał w ugodzie,teraz nie wywiązuje się z tego w 90% (pracuje za granicą,miał świadomość że nie będzie mógł wykonywać kontaktów) – zgłosić od razU? Jest sens,skoro i tak dalej nie będzie wykonywał? Jest to podstawa do ograniczenia władzy? Albo przynajmniej zmiany kontaktów?

  • Zdecydowanie tak! Proponujemy porozmawiać z ojcem dziecka jak w takiej sytuacji chce i może realizować kontakty i tak je ustalić. W każdym razie, musisz zabezpieczyć sobie też możliwość samodzielnego decydowania o ważnych aspektach życia dziecka, jak np. zmiana szkoły, miejsca zamieszkania, leczenia itp.

 • Tomasz Ś.

  Dobrze, a co zrobi sąd, jak matka mimo ciągłych grzywien, nadal uniemożliwia kontakty z dzieckiem, ojcu ? Jakie są dalsze kary, jeśli grzywna nie pomaga ? Bardzo proszę o odpowiedź na maila: krecik131@gmail.com

  • Tomku, odpowiemy Ci tutaj, bo wiele osób zadaje sobie takie pytanie. Warto wtedy rozważyć czy w takiej sytuacji, czy lepszym rozwiązaniem nie byłaby walka o opiekę naprzemienną. Dziecko bardzo potrzebuje stałych, regularnych kontaktów z obojgiem rodziców.

 • Judyta

  Proszę o poradę, moj ex mąż ma ograniczoną władzę rodzicielską do minimum, ale przed sądem mówił, że będzie się z dzieckiem chciał widywać (po roku nieobecności w jego życiu). Przy rozwodzie dostał 2 h widzeń w tygodniu na pół roku w mojej obecności i wcale nie korzysta z prawa do spotkań, wcale się nie interesuje synem, już kolejne 2 miesiace. Tylko płaci alimenty. Chciałabym pozbawić go praw rodzicielskich, jaką pójść drogą by jak najszybciej to zrobić?

 • Ewa Pietruszczak

  Czy powyższe wskazówki mają zasotsowanie również wtedy, kiedy przed rozwodem rodzice podpisali plan wychowawczy bez udziału mediatora czy sądu?