W odniesieniu do dzieci i uczniów pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych, a także czynników środowiskowych wpływających na ich funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.

 

Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną może wynikać m.in.:

 • z niepełnosprawności (dotyczy uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi);
 • z niedostosowania społecznego;
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • z zaburzeń zachowania lub emocji;
 • ze szczególnych uzdolnień;
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 • z choroby przewlekłej;
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • z niepowodzeń edukacyjnych;
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Wymieniony katalog specjalnych potrzeb nie wyczerpuje wszystkich możliwych sytuacji, w których dziecko lub uczeń mogą wymagać specjalistycznego wsparcia. Możliwe jest również, że rozpoznanie w szkole powinno być pogłębione, np. w toku specjalistycznej diagnozy przeprowadzonej w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Podstawą objęcia ucznia pomocą każdorazowo jest stwierdzenie takiej potrzeby. Do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez szkołę mają prawo wszyscy uczniowie, którzy wymagają wsparcia ze względu na rozpoznane indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, ale także ich rodzice oraz nauczyciele.

Zapewnieniu efektywnego wsparcia ma służyć również wspomaganie organizowane przez dyrektora przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Marzenna Czarnocka, ekspert portalu ePedagogika.pl