Eksmisja małżonka jest możliwa. Sąd ma prawo orzec eksmisję małżonka, który przez swoje zachowanie uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. Postanowienia takiego można zażądać podczas procesu rozwodowego, o separację oraz w oddzielnym postępowaniu w trakcie trwania małżeństwa. Powództwo może być również wytoczone w stosunku do konkubenta/konkubiny.

Sąd ma prawo eksmitować małżonka jedynie w przypadkach wyjątkowych. Są to sytuacje, w których swoim nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.  Osoba, żądająca eksmisji małżonka musi udowodnić przed sądem, iż jego postępowanie było rażąco naganne i w efekcie uniemożliwiało wspólną egzystencję.

Eksmitować można z każdego lokalu, należącego do obojga małżonków lub do małżonka, który żąda eksmisji a także z mieszkania, które małżonkowie wynajmują.

Nie można dokonać eksmisji małżonka z mieszkania, które wchodzi w skład jego majątku osobistego lub gdy mieszkanie jest przydziałem służbowym.

Sąd rozstrzygając o konieczności opuszczenia lokalu przez małżonka lub eksmałżonka orzeka również o tym czy przysługuje mu prawo do lokalu socjalnego. W takich wypadkach ważne jest w jaki sposób korzystał on z lokalu oraz jaka jest aktualna sytuacja materialna i rodzinna pozwanego. Informacja o tym, że zachowanie  byłego małżonka było wyjątkowo uciążliwe może mieć wpływ na orzeczenie co do przyznania lokalu socjalnego.

Sąd nie może odmówić prawa do lokalu socjalnego osobom:

  • niepełnosprawnym,
  • ubezwłasnowolnionym,
  • bezrobotnym,
  • obłożnie chorym
  • kobietom w ciąży,
  • małoletnim,
  • emerytom i rencistom.

Stawiany jest tylko jeden warunek, iż musi im przysługiwać prawo do świadczenia z pomocy społecznej.

Sąd nie orzeka o przyznaniu lokalu socjalnego gdy eksmisję orzeczono z powodu znęcania się.  W stosunku do sprawcy przemocy sąd na wniosek małżonka bądź policjanta uczestniczącego w interwencji wydaje postanowienie niezwłocznie po przeprowadzeniu rozprawy. Musi się ona odbyć w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku. Postanowienie wykonywane jest z chwilą ogłoszenia. Nie może być ono zmienione ani uchylone w przypadku zaistnienia nowych okoliczności. Policjant kieruje wniosek do prokuratury, w szczególności, gdy zachodzi obawa ponownego popełnienia przestępstwa.

Według istniejących zasad przyjęto, iż wyroków sądowych nakazujących opróżnienie lokalu nie wykonuje się w okresie od 1 listopada do 31 marca roku następnego jeśli eksmitowanemu nie wskazano lokalu zastępczego.

Eksmitowanemu, na jego wniosek, można wskazać miejsce pobytu w placówkach zapewniających miejsca noclegowe, z pominięciem placówek pobytu ofiar przemocy w rodzinie. Jednak musi on dostosować się do regulaminów obowiązujących w takich placówkach.

Eksmisja nie ma wpływu na sprawy dotyczące podziału majątku. To, komu po wyroku przypadnie mieszkanie orzeczone będzie w sprawie majątkowej.