czyli program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Rodzic będący w trudnej sytuacji materialnej może się starać o darmowe posiłki w szkole, przedszkolu lub żłobku. Wówczas opłaty za posiłki dziecka będzie ponosić gmina.

Od stycznia 2014 roku obowiązuje wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywania” na lata 2014–2020. Wsparcie jest udzielane żłobkom, przedszkolom i szkołom w porozumieniu z Wydziałem Edukacji i Zespołem Obsługi Jednostek Oświatowych.

Gmina może przyznać pomoc w postaci darmowych posiłków w szkole, przedszkolu lub żłobku, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej, tj. kwoty 684 zł na osobę w rodzinie.

Zwrot wydatków jest dokonywany na podstawie decyzji dyrektora miejskiego ośrodka pomocy społecznej właściwej gminy. Zwolnienie od ponoszenia odpłatności można uzyskać w przypadkach określonych w Ustawie o pomocy społecznej, jednak ośrodek pomocy społecznej ma obowiązek indywidualnie rozpatrzeć każde podanie.

 

Jak się starać o darmowe posiłki w szkole, przedszkolu lub żłobku

Należy się skontaktować z najbliższym ośrodkiem pomocy społecznej i zgłosić chęć uczestniczenia w projekcie. Wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia w miejscu zamieszkania rodzinnego wywiadu środowiskowego. Ustalana jest wtedy sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa osób, które złożyły wniosek o udzielenie pomocy (sporządzany nie rzadziej niż co 6 miesięcy — mimo braku zmiany danych).

 

Darmowe posiłki w szkole, przedszkolu lub żłobku w wyjątkowej sytuacji

W uzasadnionych przypadkach, gdy dziecko zgłosi chęć zjedzenia posiłku odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola pisemnie informuje miejski ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. W takim przypadku przyznanie pomocy nie jest uzależnione od decyzji administracyjnej i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.