Wysokość alimentów na dziecko zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i finansowych możliwości zobowiązanego do alimentacji.

Należy pamiętać o tym, że rodzice powinni zapewnić dziecku utrzymanie na takiej stopie życiowej na jakiej sami żyją. Po rozstaniu rodziców stopa życiowa dziecka nie powinna ulec zmianie, a obowiązkiem rodziców jest współfinansowanie utrzymania dziecka.

Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?

Od usprawiedliwionych potrzeb dziecka:

To potrzeby, których zaspokojenie pozwoli dziecku – odpowiedni do jego wieku i uzdolnień – prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy. Można wyróżnić:

  • potrzeby materialne, jak np. wyżywienie, ubranie, mieszkanie, leczenie
  • oraz potrzeby niematerialne jak np. rozwój fizyczny i intelektualny, edukacja, zapewnienie wypoczynku, rozrywki, pielęgnowania pasji a także zapewnienie właściwej opieki.

Od możliwości zarobkowych oraz majątkowych zobowiązanego do alimentacji

Możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego rozumiane są dużo szerzej, niż wysokość jego wynagrodzenia. Sąd ustalając wysokość alimentów na dziecko bierze pod uwagę także dodatkowe świadczenia jak np. premie, nagrody pieniężne, dodatki, refundacje oraz dochody z majątku który posiada (np. wynajem mieszkania, dzierżawa gruntów, dochód z gospodarstwa rolnego itp.)

Ponadto Sąd bierze pod uwagę możliwości zobowiązanego wynikające z jego umiejętności i wykształcenia. Zatem jeśli wykwalifikowany specjalista podejmuje pracę za minimalne wynagrodzenie w celu uniknięcia obowiązku alimentacyjnego, Sąd ustalając wysokość alimentów na dziecko weźmie pod uwagę wynagrodzenie jakie otrzymywałby pracując zgodnie ze swoim wykształceniem i wcześniej wykonywanym zawodem.

Sąd przy ustalaniu wysokości alimentów ma dziecko powinien mieć również na względzie interes zobowiązanego, np. stan zdrowia.

Gdy zobowiązany do płacenia alimentów jest niepełnosprawny lub przewlekle chory, Sąd nie będzie wymagał od niego uzyskiwania wyższych dochodów, jeśli taki wysiłek przekraczał będzie jego możliwości fizyczne i mógłby doprowadzić do dalszego pogarszania stanu zdrowia.

Ważne: wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, może polegać także, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie.

 

Dowiedz się:
Jak policzyć koszt utrzymania dziecka 

 Pobierz:
Arkusz kosztów utrzymania niemowlęcia
Arkusz kosztów utrzymania dziecka w wieku 1-5 lat
Arkusz kosztów utrzymania dziecka w wieku szkolnym
Arkusz kosztów utrzymania nastolatka