Od stycznia 2016 ruszył program nieodpłatnej pomocy prawnej. W całej Polsce działa ok. 1500 punktów w których z pomocy prawników będą mogły skorzystać osoby uprawnione. Kto, komu i gdzie pomoże, dowiesz się poniżej.
Gdzie można znaleźć bezpłatną pomoc prawną?

W każdej gminie mają znaleźć się przynajmniej dwa punkty bezpłatnej pomocy prawnej. Usytuowane będą najczęściej w Ośrodkach Pomocy Społecznej, Urzędach Miast i Gmin lub Domach Kultury. Czynne będą 5 dni w tygodniu przez nie mniej niż 4 godziny dziennie.

Mapa z dokładnymi adresami punktów ma znaleźć się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Kto może uzyskać pomoc?

Ustawa jasno określa, kto może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej. Przeznaczona jest dla:

  • osób najuboższych, którym w roku poprzedzającym zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej
  • młodych osobób – do 26 roku życia
  • senioów po 65 roku życia
  • kombatantów i weteranów
  • rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny
  • ofiar klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych czy awarii technicznych
Jaki jest zakres pomocy?

Zakres pomocy ma być dość szeroki i obejmować większość zagadnień prawnych z wyłączeniem m.in. prawa celnego, dewizowego, handlowego czy w zakresie prowadzenia firmy. Pomoc adwokatów i radców prawnych (a w szczególnych sytuacjach także upoważnieni aplikanci) dostępna będzie wyłącznie na etapie przedsądowym. Nie można liczyć na poprowadzenie postępowania lub reprezentowanie przed sądem.

Jak może pomóc prawnik w punkcie bezpłatnej pomocy prawnej?

Po zapoznaniu ze sprawą wyjaśni, jaki jest obecny stan prawny dotyczący tego tematu oraz jakie uprawnienia, a także obowiązki ma osoba, która zwróciła się o pomoc. Wskaże też możliwe sposoby rozwiązania problemu prawnego. Może przygotować projekt pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy (z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym), projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Jak przygotować się na wizytę w punkcie bezpłatnej pomocy prawnej?

Należy mieć przy sobie dowód osobisty oraz dokumenty potwierdzające uprawnienie do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnika np. decyzję o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub Kartę Dużej Rodziny. W wyjątkowych sytuacjach (np. katastrofy, klęski żywiołowej) osoba zagrożona lub poszkodowana otrzyma pomoc bez dokumentów, na podstawie oświadczenia.

Niestety wciąż niewiele osób wie o tym, że darmowa pomoc prawna będzie łatwo dostępna w każdej gminie. Dlatego jeśli znasz choć jedną osobę, która mogłaby z niej skorzystać, użyj przycisków poniżej i puść tę informację w świat!