Po rozwodzie jest możliwe ustanowienie przez sąd obowiązku alimentacyjnego nie tylko wobec dzieci. Alimenty na byłego małżonka mogą być orzeczone, gdy:
Sytuacja jednego z małżonków ulega znacznemu pogorszeniu

Alimenty na byłego małżonka mogą być zasądzone, gdy jego stopa życiowa w wyniku rozwodu się obniża, a jego dochody i możliwości zarobkowe nie są w stanie zaspokoić usprawiedliwionych potrzeb. Oznacza to także niemożliwość podjęcia pracy ze względu na obowiązki wychowawcze, brak kwalifikacji zawodowych (to ważne w sytuacji, gdy kobieta przed rozwodem zajmowała się prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci), utratę świadczeń, mieszkania bądź samochodu.

 

Płaci winny

Ważne jest to, po czyjej stronie leży wina ustania małżeństwa. Dokładniej mówiąc, obowiązek alimentacyjny zależy od orzeczenia o winie rozkładu pożycia małżeńskiego, które następuje w trakcie rozwodu. Alimenty na byłego małżonka mogą być orzeczone wyłącznie wtedy, gdy nie był on winnym rozpadu małżeństwa.

 

Zwykły czy rozszerzony?
  • Zwykły zakres obowiązku alimentacyjnego ma zastosowanie, gdy małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozpadu związku małżeńskiego (także w przypadku, gdy o winie nie orzeczono) znajduje się w niedostatku. Czyli wtedy, gdy nie ma możliwości zarobkowych i majątkowych pozwalających na pełne lub częściowe pokrycie potrzeb.
  • Rozszerzony zakres obowiązku alimentacyjnego jest nakładany na małżonka, który jest wyłącznie winny rozkładowi pożycia małżeńskiego (konieczne jest orzeczenie o winie) i obejmuje nie tylko pozostawanie niewinnego małżonka w niedostatku, ale każde znaczące pogorszenie jego sytuacji życiowej. Wówczas sąd porównuje sytuację, w jakiej znalazł się wskutek rozwodu z sytuacją, w jakiej znajdowałby się, gdyby pozostawał w małżeństwie.

 

Jak długo?

Alimenty na byłego małżonka trwają do momentu, gdy uprawniony do świadczenia zawiera nowe małżeństwo. Natomiast pozostawanie w konkubinacie, nawet w przypadku udowodnionego prowadzenia wspólnego gospodarstwa, nie zaważy na prawie do otrzymywania alimentów.

Warto wiedzieć: Ustanie obowiązku alimentacyjnego następuje wtedy, gdy małżeństwo zawiera osoba uprawniona do świadczenia.Ślub zobowiązanego do alimentacji nie ma wpływu na ustanie obowiązku.

 

Obowiązek alimentacyjny wygasa z upływem 5 lat od prawomocnego orzeczenia rozwodu. Za wyjątkiem sytuacji, gdy:

  • Zobowiązany do alimentacji był wyłącznie winny rozpadowi pożycia małżeńskiego.
  • Wystąpiły „wyjątkowe okoliczności”, pod warunkiem że powstały przed upływem 5 lat od rozwodu. „Wyjątkowe okoliczności” nie zostały w ustawie zdefiniowane, jednak zwyczajowo sąd uznaje znaczącą różnicę w statusie majątkowym po rozwodzie, obiektywne przyczyny uniemożliwiające podjęcie pracy, wypadek niezapewniający odszkodowania czy renty. W tym przypadku przedłużenie obowiązku alimentacyjnego może być orzeczone na czas określony lub dożywotnio.