Alienacja rodzicielska (ang. parental alienation, PA) to celowe, czasem nieuświadomione zachowania rodzica z którym dziecko przebywa, wywołujące zaburzenia relacji pomiędzy dzieckiem, a drugim rodzicem. Bardzo często rodzice wykorzystują luki w funkcjonowaniu prawa rodzinnego, by uniemożliwić spotkania i tworzenie więzi pomiędzy dzieckiem a drugim rodzicem.

Skutkiem takiej postawy opiekunów, a także najbliższej rodziny (dziadkowie, nowa rodzina, rodzeństwo) mogą być poważne problemy emocjonalne dziecka..

Aby mówić o alienacji rodzicielskiej, muszą nastąpić sprowokowane głownie przez rodzica, z którym na stałe mieszka dziecko:

  • wymuszanie strachem konkretnych działań przeciwko drugiemu rodzicowi
  • szantaż emocjonalny
  • uniemożliwianie kontaktów bądź zniechęcanie do nich dziecka
  • oraz inne negatywne działania.

Celem tych działań jest doprowadzenie  do wykluczenia z życia dziecka drugiego rodzica.

Dziecko otrzymuje od rodzica-opiekuna bardzo duża dawkę negatywnych emocji, postaw i jest przekonywane o złych intencjach drugiego rodzica. Przyczynia się to do powstawania zaburzeń emocjonalnych, rozwojowych, osobowościowych i psychicznych u dziecka.

Alienacja rodzicielska jest formą przemocy emocjonalnej.

Corocznie dnia 25 kwietnia
obchodzone jest nieformalne międzynarodowe święto
– Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej.