lut 102014
 
ulga-na-dzieciRodzic (podatnik) wychowujący dzieci, który płaci w ciągu roku podatek dochodowy, może zmniejszyć roczny podatek dochodowy o tzw. ulgę na dzieci.

W zeznaniu podatkowym za 2013 rok, składanym w 2014 roku, inaczej niż dotychczas będzie wyglądało rozliczenie ulgi na dzieci. Prawo do odliczenia ulgi będzie zależało od:

 • faktu pozostawania w związku małżeńskim,
 • ilości wychowywanych dzieci,
 • wysokości zarobków (dochodów).

Osoby wychowujące jedną pociechę skorzystają z ulgi na dzieci, o ile ich roczne dochody nie przekroczą kryterium dochodowego określonego w ustawie. Natomiast rodzice trójki i więcej dzieci skorzystają z wyższej kwoty odliczenia. Z ulgi na dzieci mogą skorzystać podatnicy podatku dochodowego od dochodów opodatkowanych według skali podatkowej (np. wynagrodzenie za pracę, emerytura, renta).

 

Z ulgi na dzieci nie mogą korzystać podatnicy, którzy uzyskują:
 • dochody opodatkowane podatkiem liniowym (19-procentowa stawka podatku),
 • przychody z działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym.

Jeżeli jednak podatnicy ci uzyskują również dochody opodatkowane według skali podatkowej, to w rozliczeniu podatkowym tych dochodów mogą skorzystać z ulgi na dzieci.

Ulga na dzieci przysługuje rodzicom wykonującym władzę rodzicielską, jeżeli dziecko:
 • jest małoletnie,
 • bez względu na wiek, jeżeli otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • nie ukończyło 25. roku życia, uczy się/studiuje (także za granicą) i jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub z kapitałów pieniężnych w łącznej wysokości 3089 zł (z wyjątkiem renty rodzinnej) oraz dochodów opodatkowanych podatkiem liniowym/przychodów z działalności gospodarczej opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym.

 

Jeżeli podopieczny kontynuuje lub kończy naukę, ulga na dziecko przysługuje za:
 • ucznia kontynuującego naukę w szkole (za wszystkie miesiące roku podatkowego),
 • maturzystę, który nie kontynuuje nauki (za miesiące uczęszczania do szkoły i miesiące wakacyjne),
 • maturzystę, który podejmuje naukę w szkole wyższej (za wszystkie miesiące roku podatkowego),
 • studenta kształcącego się na studiach licencjackich, a następnie magisterskich (ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego w sytuacji, gdy po zdaniu egzaminu został zakwalifikowany na studia magisterskie),
 • studenta, który ukończył studia licencjackie i nie kontynuuje nauki (ulga przysługuje do miesiąca października włącznie),
 • studenta, który ukończył studia magisterskie (ulga przysługuje do ukończenia studiów; datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego; w przypadku kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i weterynarii — data złożenia ostatniego, wymaganego planem studiów egzaminu, a w przypadku kierunku farmacja — data zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiów praktyki).

 

Ulga na dzieci z tytułu wychowywania jednego podopiecznego

Kwota odliczenia wynosi 92,67 zł miesięcznie na dziecko (rocznie 1 112,04 zł). W przypadku wychowywania jednego dziecka, przy ustalaniu prawa do ulgi, ma znaczenie wysokość uzyskanego w danym roku podatkowym dochodu.

Dochód podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 112 000 zł.

Dochód podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 56 000 zł.

Nie uważa się za podatnika pozostającego w związku małżeńskim osoby, w stosunku do której orzeczono separację oraz osoby pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

 

Ulga na dzieci z tytułu wychowywania dwójki podopiecznych

Kwota odliczenia wynosi 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko (rocznie 1 112,04 zł).

 

Ulga na dzieci z tytułu wychowywania trójki podopiecznych

Kwota odliczenia na pierwsze i drugie dziecko wynosi po 92,67 zł miesięcznie (czyli rocznie po 1 112,04 zł na dziecko). Natomiast na trzecie 139,01 zł miesięcznie (rocznie 1 668,12 zł).

 

Ulga na dzieci z tytułu wychowywania czwórki i więcej podopiecznych

Kwota odliczenia:

 • na pierwsze i drugie dziecko wynosi po 92,67 zł miesięcznie (rocznie po 1 112,04 zł),
 • na trzecie dziecko wynosi miesięcznie 139,01 zł (rocznie 1 668,12 zł),
 • na czwarte i każde kolejne dziecko wynosi miesięcznie po 185,34 zł (czyli rocznie po 2 224,08 zł).

89 zł.333334

Ulga na dziecko nie przysługuje rodzinie, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w której dziecko:

 • na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • wstąpiło w związek małżeński.

 

Odliczenia ulgi na dziecko dokonuje się w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36 lub PIT-37, wypełniając załącznik PIT O. W załączniku podaje się numery PESEL dzieci, a w przypadku braku tych numerów — ich imiona, nazwiska oraz daty urodzenia.

 

Do zeznania podatkowego nie dołącza się żadnych dokumentów. Zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do ulgi (np. odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły), należy przedstawić na żądanie organów podatkowych.

 

Kliknij i sprawdź czy opłaca Ci się rozliczać razem z dzieckiem.

 

 

Anna Safita
radca prawny specjalizujący się w prawie pracy i prawie podatkowym,
prywatnie mama małego Kubusia,
miłośniczka górskich wędrówek, książek i kawy.

email