Egzekucja alimentów – know how

1
6512

Egzekucję alimentów prowadzi komornik właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika lub miejsca zamieszkania wierzyciela. W przypadku gdy zobowiązany do alimentacji się uchyla od obowiązku, pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji alimentów. Wierzyciel nie musi wskazywać sposobu egzekucji ani majątku dłużnika. Musi jednak przedstawić tytuł wykonawczy, na mocy którego będzie możliwe wszczęcie egzekucji alimentów.

Tytuł wykonawczy to orzeczenie sądu zaopatrzone w klauzulę wykonalności. Warto wiedzieć, że wyrokowi zasądzającemu alimenty sąd z urzędu nadaje klauzulę wykonalności. Oznacza to, że nie trzeba czekać na uprawomocnienie wyroku, nawet jeśli zobowiązany do alimentacji wniesie apelację.

 

Wniosek o wszczęcie egzekucji

Należy złożyć u komornika właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika lub miejsca zamieszkania wierzyciela. Jeśli adres zobowiązanego do alimentacji jest nieznany, do wniosku o wszczęcie egzekucji trzeba dołączyć wniosek o ustalenie kuratora.

 

Obowiązki komornika

Komornik ma obowiązek ustalić zarobki oraz majątek dłużnika, a także jego miejsce zamieszkania (jeśli jest nieznane). Wówczas gdy dochodzenie komornika jest nieskuteczne, kieruje on wniosek do policji o ustalenie adresu oraz miejsca pracy.

Dochodzenie komornicze przeprowadzane jest okresowo, nie rzadziej niż raz na pół roku. W przypadku nieustalenia dochodów dłużnika lub jego majątku komornik wnosi do sądu o nakazanie wyjawienia majątku.

 

Gdy egzekucja alimentów jest nieskuteczna

Ważne: bezskuteczność egzekucji alimentów nie może być powodem do umorzenia postępowania!

Jeśli niewypłacalność dłużnika trwa dłużej niż pół roku, komornik składa wniosek o wpis dłużnika do Krajowego Rejestru Sądowego.

Pracodawca dłużnika ma obowiązek wypłacać komornikowi zajętą część wynagrodzenia. W przypadku gdy się uchyla od potrącenia zasądzonej kwoty pod pretekstem pracy bez wynagrodzenia lub za minimalne wynagrodzenie, za podstawę pensji przyjmuje się średnie wynagrodzenie osoby pracującej na podobnym stanowisku.

Gdy dłużnik przebywa w zakładzie karnym

Jeżeli zobowiązany do alimentacji jest osadzony w zakładzie karnym, można złożyć tytuł wykonawczy bezpośrednio do dyrektora placówki. Wówczas jest on zobowiązany przekazywać wierzycielowi część należności za pracę dłużnika lub jego pieniądze znajdujące się w depozycie zakładu karnego.

Z należnej więźniowi pensji za wykonywaną pracę (po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy) wolne od egzekucji jest 60%.

W sytuacji gdy wnioski do dyrektora zakładu karnego złożyło kilku wierzycieli, a dochody dłużnika nie są w stanie pokryć wszystkich należności lub są zajęte przez organ egzekucyjny, wnioski zostaną przekazane do właściwego komornika.

 

Uporczywe uchylanie się od alimentacji

Jeśli egzekucja alimentów pozostaje bezskuteczna, a dłużnik permanentnie się uchyla od obowiązku alimentacyjnego, komornik, po uprzednim pouczeniu dłużnika, ma prawo złożyć wniosek do prokuratury i pociągnąć go do odpowiedzialności karnej za złośliwe uchylanie się od alimentacji.

 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników.

  • Claudia

    Jeśli dalej macie problem w zakresie alimentacji zapraszam do Stowarzyszenia dla Naszych Dzieci.